Side 1
DA DA DA
(3:22)
Side 2
YA YA (2:15)
Made in France - 1982
Mercury 6005 227
Wrong title on cover and label side 2 - correct title: JA JA JA

Side 1
DA DA DA
(3:22)
Side 2
JA JA WO GEHTS LANK PETER PANK SCHÖNEN DANK (2:50)
Made in France - 1982
Mercury 6005 227
Wrong title on label side 2 - correct title: JA JA JA